UWAGA! Aeroklub Włocławski zwraca się do wszystkich członków o niezwłoczne uregulowanie, najpóźniej do dnia 31 marca, wszystkich zaległości w składkach członkowskich oraz zaległości wynikających z rozliczeń lotów za