Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 07.06.2024 zapraszamy członków Aeroklubu Włocławskiego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 22.06.2024  (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Aeroklubu w Kruszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Włocławskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Obrad oraz Protokolanta.
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Obrad ważności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Aeroklubu Włocławskiego im. S. Skarżyńskiego oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Aeroklubu z działalności za 2023 rok.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok.
 10. Dyskusja nad  przedstawionymi Sprawozdaniem Finansowym Aeroklubu Włocławskiego za rok 2023 i Sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia z działalności 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia z działalności za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały o podziale/przeznaczeniu zysku za 2023 rok.
 14. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz powołanie Członków Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwał.
 15. Zmiana statusu Stowarzyszenia
 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Podsumowanie obrad.
 19. Zamknięcie obrad.

opublikowano: 08.06.2024